Zabıta

Zabıta'nın Görevleri:

  1. Beldemiz sınırları dahilinde zabıta ekipleri bağlı bulundukları amirlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda görev bölgelerinde semt pazarlarının nizam ve intizamını temin eder. Vatandaşa yardımcı olur. Tezgah kurma belgeleri ile ilgili zimmetleşen evrakların intacını yapar.
  2. Beldemiz  sınırları içerisinde bağlı bulundukları amirlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda belde dahilinde bulunan ana arter ve tretuvarlar üzerinde ve meydanlarda faaliyet gösteren halkın geliş ve geçişini engelleyen seyyar satıcı ve işgallere mani olur. Kanunlara riayet etmeyenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapar.
  3. Beldemiz  sınırları içerisinde bağlı bulundukları amirlerinden aldıkları talimatlar doğrultusunda kendi görev bölgelerinde kaçak ve imara aykırı olan yapılaşmaya mani olmak ve aykırı davrananlara 3194 sayılı İmar Kanununa ve 775 Sayılı Gecekondu Kanununa göre yasal işlem yapmak, bölgeye çıkan bölge Mühendislerine refakat etmek.
  4. Beldemiz  sınırları içerisinde bağlı bulundukları amirlerden aldıkları talimatlar doğrultusunda kendi görev bölgelerinde işyerlerini denetlemek, ruhsat kontrolü yapmak, 1608 sayılı Ceza Kanununa göre işlem yapar.
  5. 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu göre yasal işlem yapar.
  6. 7201 sayılı tebligat kanunu diğer birim ve kurumlardan gelen tebligatların gereği yapılıyor.
  7. 2872 sayılı çevre kanununa aykırı Firma kişiler hakkında gerekli tutanaklar tutularak Kaymakamlık makamına gönderilmektedir.
  8. Ayrıca 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıha kanunu, 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma kanunu, 394 hafta tatili kanunu, 4109 sayılı Asker ailelerine yardım kanunu ilgi işlemler yapmaktayız.
  9. Üst makamlardan ve vatandaşlardan gelen şikayetleri yasaların verdiği görev ve yetki çerçevesinde yerine getirir.
  10. Kendisine bağlı personel, gelen, giden her türlü evrakların kayıtların yazışmalarını yapar. Zabıta personelinin özlük hakları, hasta sevk kağıtların düzenler, senelik izin, rapor, kadro değişiklikleri, disiplin yazışmalarını, tedavi giderleri, ayriyat ile ilgili yazışmaları, dış müdürlüklerden gelen evrak, genelge, şikayet dilekçelerini ekiplere dağıtımını yapmak, ekiplerden gelen evrakların ve tanzim edilen ceza zabıtlarını, Encümen Kararlarını kayıt defterine işlemek ile ilgili yazışmaları yapmak ve intacını takip etmek İktisat Küşat Müdürlüğünden gelen işyerlerine ait hafta tatili ve ruhsat müracaatlarını sağlamak Belediye Kanunu'na aykırı hareket edenlere kanunun müeyedilerinin uygulanmasını koordine eder.