Mevzuat

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 14.- Belediye ,mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar,su ve kanalizasyon,ulaşım gibi kentsel altyapı;coğrafi ve kent bilgi sistemleri,çevre ve çevre sağlığı,temizlik ve katı atık;zabıta,itfaiye,acil yardım,kurtarma ve ambulans;şehir içi trafik;defin ve mezarlıklar,ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar; konut,kültür ve sanat,turizm ve tanıtım,gençlik ve spor,sosyal hizmet ve yardım,nikah,meslek ve beceri kazandırma,ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar ve yaptırır.Büyük Şehir Belediyeleri ve nüfusu 50.000'i geçen Belediyeler kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,her türlü araç, gereç  ve  malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir,sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir,kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir,bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir,korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.Gerektiğinde, öğrencilere,amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar.her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler,yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda  üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir.Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası,Belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri,vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle sunulur.Hizmet sunumunda özürlü,yaşlı,düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev,sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye Meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  hükümleri saklıdır.

 

MADDE 15.-  Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,belediye yasakları koymak ve uygulamak,kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel Kanunları gereğince belediyeye ait vergi,resim,harç,katkı ve katılım paylarının tarh,tahakkuk ve tahsilini yapmak,vergi resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz,su atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere;içme,kullanma ve endüstri suyu sağlamak;atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak,bunlar için gerekli tesisleri kurmak,kurdurmak,işletmek ve işlettirmek,kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak;bu amaçla otobüs,deniz ve su ulaşım araçları,tünel,raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak,kurdurmak,işletmek ve işlettirmek.

g) katı atıkların toplanması,taşınması,ayrıştırılması,geri kazanımı,ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,kamulaştırmak,satmak,kiralamak veya kiraya vermek,trampa etmek,tahsis etmek,bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

i) Borç almak,bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri,otobüs terminali,fuar alanı,mezbaha,ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak,kurdurmak,işletmek,işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi,resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmasıyla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men edilmesi sonucu,cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına,cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhi işyerlerini ,eğlence yerlerini,halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını,sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını,inşaat malzemeleri,odun kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek,bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak

p)Kara,deniz , su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını ,bilet ücret ve tarifelerini,zaman ve güzergahlarını belirlemek,durak yerleri iye karayolu,yol,cadde,sokak,meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,işlettirmek veya kiraya vermek,kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhi  müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,Büyükşehir ve İl merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır .

Belediye,(e),(f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri  Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının  kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz  yoluyla devredebilir,toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde Büyükşehir Belediyeleri,belediye ve mücavir alan sınırları içinde İl Belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen Belediyeler,meclis kararıyla;turizm,sağlık,sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su,termal su,kanalizasyon,doğal gaz,yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir,bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;sağlık eğitim sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye,belde sakinlerinin Belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına  karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.2886 Sayılı devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsis edilen vergi,resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

MADDE 16.- Belediyeye Tanınan Muafiyet:

Belediyenin  kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık,gelir getirmeyentaşınmazları  ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi ,resim,harç,katılma  ve kaktı paylarından muaftır.