Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Recep ERDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü

                  Mali Hizmetler Müdürlüğümüz,  hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ile Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesini düzenlemektir. Ayrıca Belediye mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlamak için gerekli titizlikle çalışmaktadır.

 
GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
Kumluca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Misyonu, hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması,  muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliliği kolaylaştırmaktır. Ayrıca Belediye mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlayıp Kumluca’da yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını ekonomik sosyal ve kültürel şartlar göz önünde bulundurarak adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmaktır.
 
Kmuluca Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğü’nün Vizyonu;
 1. Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,
 2. Verimliliği esas alarak,
 3. Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,
 4. Plan ve Projeye önem vererek,
 5. Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,
 6. Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,
 7. Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.
 
B-Yetki Görev ve Sorumluluklar
Müdürlüğün görevleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 60. maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak Görev ve Sorumlulukları;
 1. Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak,
 2. İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren Müdürlük Bütçesini hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,
 3. Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek,
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak,
 5. Müdürlüğün görev alanları içerisindeki gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 6. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
 7. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 8. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 9. Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 10. Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, 
 
Müdürlüğün sorumluluğu
 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yaptırmak ve yürütmekle sorumludur. Müdür görev, yetki ve sorumlulukları üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle personele yaptırır.