Hizmet Standartları

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ SÜRE)

1

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

-Muhtardan yardıma muhtaç olduğuna dair mazbata.

(Mazbata ile birlikte müracaat halinde Belediyemizce matbu form ve dilekçe doldurulur. Doldurulan form talepçi ile birlikte Nüfus Müdürlüğü, Askerlik
Şubesi Başkanlığı, Tapu Sicil Müdürlüğü ve Emlak Servisi Birimine gönderilir. Form tahkikat yapılmak üzere Zabıta Memurluğuna teslim edilir. )

 

1 ay

2

Nikah İşlemleri

NİKAH İŞLEMLERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
1- Nikah başvuru dilekçesi (çiftler nikah başvurusu için beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın Vekalet vermesi zorunludur.               
2- Çiftlerin nüfus cüzdanlarının aslı ve birer adet fotokopileri,(Nüfus cüzdanları; Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC Kimlik No’lu resimli olacaktır. 10 (On) Yılı aşan, yıpranmış Nüfus Cüzdanları kabul edilmez)
3- 6’şar adet vesikalık resim (Resimler renkli ve ön cepheden, kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. Fotokopi resimler geçersizdir)
4- İkametgah (Çiftlerden birinin Kumluca Belediye sınırları içinde oturması zorunludur.)
EVLENME İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
1- Evlenme İzin Belgesi için başvuru dilekçesi (Adayın Evlenme İzin Belgesi başvurusu için bizzat gelmesi veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6(Altı) ay süre ile geçerlidir.)
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve birer adet fotokopileri,(Nüfus Cüzdanları; Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC Kimlik No’lu resimli olacaktır. 10(On) Yılı aşan, yıpranmış Nüfus Cüzdanları kabul edilmez.)
3- 4 adet vesikalık resim (Resimler renkli ve ön çepheden, kişinin son halini göstermesi bakımından son 6(Altı) ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları kabul edilir. Fotokopi resimler geçersizdir.)
4- İkametgah ( Kumluca  Belediye sınırları içinde oturması zorunludur.)
5- NOT: Nikah ve Evlenme İzin Belgesi işlemleri bilgisayar ortamında düzenlenmekte olup, Çiftlerin Evlenme Beyannameleri, Sağlık Raporları, Nüfus Kayıt Örnekleri ve Evlenme Ehliyet Belgesi Evlendirme Memurluğumuzca hazırlanmakta olup, Sağlık Raporlarını Bağlı Oldukları Aile Hekimliklerinde onaylatmaları, Evlenme Ehliyet Belgesini Ulus  İlçe Nüfus Müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneklerini almaları için Çiftlere elden verilmektedir.

-İstenilen evraklar tamamlanarak müracaat edildikten sonra en erken 1 (bir) gün sonraya gün verilmektedir.
1,5 saat
 
Müracaat  tarihinde Evlenme Akdi yapılmamaktadır.

-Evlilik başvuru evrakları düzenlendiği tarihten İtibaren 6(Altı)  ay  süre ile geçerli olduğundan istenilen nikah günü  bu tarih aralığını geçemez.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ SÜRE)

1

Gelir tahsili işlemleri

Su Açılış Kayıt İşlemleri:
1- Mesken açılışı- a) Dilekçe,  b) Nüfus Cüz. Fot. c)Kira kontratı veya ikametgah, d) depozito bedeli.

2- Ticarethane açılış- a) Dilekçe, b) Kira kontratı, c) Vergi levhası, d)  Kimlik fotokopisi, e) Depozito bedeli,                             

3) Şirket su açılışı- a) Belediye Başkanlığına dilekçe, b) Faaliyet belgesi, c) İmza sirküleri, d) Kimlik fotokopileri, e) Vekaletname, f) Vergi levhası, g) Kira kontratı, h) Ticaret sicili

İlan Reklam, Çevre Temizlik Vergisi,Emlak Vergisi:
Nüfus Cüz. Fotokopisi
Tapu fotokopisi
Beyanname

 

2 saat

2

Giderlerin ödenmesi

1-) 2.000,oo- TL. üstündeki ödemeler için SGK ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı ile  Kurumumuzdan alınacak borcu yoktur yazısı..
2-) Diğer ödemeler için Kurumumuzdan alınacak borcu yoktur yazısı .

2 saat

3

Belediye Sosyal Tesisleri Salon Tahsisi

TESİSİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER İÇİN TAHSİSİ:
1) Resmi Kurumlara Tahsisi : Talep yazısı Başkanlık onaylı,
2) Tüzel Kişilere  Tahsisi :  a)Talep dilekçesi Başkanlık onaylı, b) Kira bedeli ödeme makbuzu. 
3) Özel Kişilere Tahsis : a) Talep dilekçesi Başkanlık onaylı, b) Kira bedeli ödeme makbuzu
2-) Diğer ödemeler için Kurumumuzdan alınacak borcu yoktur yazısı .

Salon tahsisi  için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra müracaat kabul edilir.  1 saat

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ SÜRE)

1

Mimari Proje İncelemesi

1- Talep dilekçesi
2- Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğü’nden yeni tarihli onaylı)
3- Yeni tarihli imar durumu aslı
4- Yeni tarihli plan örneği aslı
5- Yeni tarihli ölçü krokisi aslı
6- Aplikasyon krokisi
7- Kot krokisi
8- Proje müellifinin meslek odalarınca düzenlenen oda sicil belgesi
9- Mimarlar odası onaylı 3 takım mimari proje (Kurul projelerinde proje içeriğinde sistem detayları da gösterilecektir.)

10 gün

2

Yapı Ruhsatı

1- Yapı ruhsatı talep dilekçesi
2- 23. Madde taahhütnamesi (imar durumunda belirtilmiş ise)
3- Zemin etüt raporu ve proje müellifinin oda sicil belgesi
4- Planlanan inşaata başlama ve bitiş tarihini belirtir taahhütname
5- Yapı inşaat adresi
6- Yapı sahibi T.C. kimlik fotokopisi
7- Yapı sahibinin adı, soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi dairesi sicil numarası
8- Yapı müteahhidine ait bilgi ve belgeler
9- Mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, makine mühendisi ve harita mühendisinin inşaatın fenni mesuliyetini üstlendiklerine dair taahhütname
10- Fenni mesullerin ilgili meslek odalarınca düzenlenen, planlanan inşaatın adı yazılı oda sicil belgesi
11- Tek ruhsata bağlı, yapı inşaat alanı 3.000 m2’den fazla olan inşaatlarda yapı denetiminde fenni mesullere yardımcı olmak üzere, uzmanlık konusuna göre birer fen adamı görevlendirilecektir. (Fen adamlarının uzmanlık konusuna ait diplomaları ve üstlendiklerine dair taahhütname)
12- Belediyeden onaylanan 2 takım mimari proje
13- Onaylı mimari projeye uygun İ.M.O.onaylı 3 takım Statik Betonarme Proje ve hesapları
14- Onaylı mimari projeye uygun M.M.O. onaylı (Su İşleri Şefliği denetiminde) 3 takım sıhhi tesisat-kalorifer tesisatı-asansör tesisatı projeleri
15- Onaylı mimari projeye uygun Bedaş, Telekom ve E.M.O. onaylı 3 takım elektrik projesi, Bedaş ve E.M.O. onaylı 3 takım asansör projesi

21 gün

3

Yapı Kullanma İzni

1- Toprak vizesi
2- Temel vizesi
3- Isı yalıtım vizesi
4- Kanal vizesi
5- Demir vizesi
6- Otopark borcunun olmadığına dair yazı
7- Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak Aplikasyon Krokisi
8- 13x18 ebadında cephelerden çekilmiş bina fotoğrafı
9- Asansör ruhsatı
10- İşgaliye borcu olmadığına dair yazı
11- Su İşleri Şefliği’nden ilişik kesme yazısı
12- Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden alınacak ilişik kesme yazısı
13- İl Telekom Müdürlüğü’nden alınacak Telefon Ankastre vizesi
14- Adres ve Numarataj tespiti
15- İl Sivil Savunma Müdürlüğü’nden alınacak Sığınak Raporu
16- Yangın Yönetmeliğine uygunluk yazısı
17- Harç ve ücretler
18- İskan talep dilekçesi
19- Mal sahipleri taahhütnamesi

30 gün

4

İmar Durumu

1- Talep dilekçesi
2- Yeni tarihli tapu
3- İmar durumu harcı

2 gün

5

Parselasyon,ifraz-tevhit,yola terk

1- Talep dilekçesi
2- Yeni tarihli tapu
3- Ölçü krokisi
4- İmar durumu
5- Folye
6- Koordinat hesapları
7- Değişiklik haritaları yapım ve kontrol bilgileri formu
8- Maliye Bakanlığına gönderilecek bilgi formu
9- Parselasyon harcı

15 gün

6

Yoldan İhdas

1- Talep dilekçesi
2- Yeni tarihli tapu
3- Ölçü krokisi
4- İmar durumu
5- Folye
6- Koordinat hesapları
7-  Parselasyon harcı

15 gün

7

Mevzii imar planı -
İmar planı tadilatı

1- Talep dilekçesi
2- Yeni tarihli tapu
3- İmar durumu
4- Kadastral, halihazır, İmar, Sit paftaları
5- İlgili Kurum görüşü
6- 5 Takım pafta
7- Plan Açıklama Raporu
8- Şehir plancısının belediyeye kayıt belgesi
9-  İmar Planı tadilat harcı

30 gün

8

Basit tamir izni

1- Talep dilekçesi
2- Yeni tarihli tapu
3- İmar durumu
4- Binanın tamir öncesi ve sonrasını gösterir fotoğraf

20 gün

9

Yıkım izni

1- Talep dilekçesi
2- Yeni tarihli tapu
3- İnşaat Mühendisini yıkım üstlendiğine dair taahhütname

30 gün

10

Müştemilat izni

1- Talep dilekçesi
2- Yeni tarihli tapu
3- İmar durumu
4- İlgili Kurumlardan görüş yazısı

30 gün

11

Mimar-Mühendis- Müteahhit- Sürveyan Kayıt işlemi

1- Dilekçe
2- Fotoğraf
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- İmza sirküleri
5- Ticaret Odası kayıt belgesi
6- Vergi levhası fotokopisi
7- İkametgah
8- Harç
9- Büro tescil belgesi

30 gün

   12

Şantiye suyu
bağlama

1-İnşaat Ruhsat fotokopisi
2- Kimlik fotokopisi
3-Sıhhi tesisat projesi

1 hafta

13

 Yeni su abone
kaydı

 1-Yapı Kullanım İzini,
 2-Kimlik Fotokopisi,

2 saat

14

 Su abone hattı
onarımı

 1-Vatandaşın bildirimi

2 gün

15

Abone bina ve
kat i.i tesisat
arıza kontrol

1-Su abone dilekçesi

7 gün

16

 Proje kontrolü

1-Sıhhi Tesisat Kalorifer ve Asansör Projeleri
2-Klima ve Havalandırma projeleri

2 gün

17

İskan kontrolü
Teknik

1-İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
2-İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü üst yazısı
3-Mekanik Tesisat Projesi

3 gün

18

Kaldırım ve Yol Üst Kaplama Tamiratı

Başvuru dilekçesi veya sözlü başvuru ile Belediye Başkanlık Makamının bildirimi.

1 – 7 gün

19

Binaların Ana
Şebeke
Kanalizasyon Bağlantısı

Başvuru dilekçesi, İskan raporu, Belediyemizden alınacak borcu yoktur yazısı.

 

15 gün

20

Kanalizasyon Tamiratı

Başvuru dilekçesi veya sözlü başvuru ile Belediye Başkanlına  bildirimi.

1 – 7 gün

ZABITA AMİRLİĞİ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ SÜRE)

1

Yer Seçimi ve Tesis
Kurma İzni

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı
3- İşletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği 
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6- ÇED olumu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi
7-Yer Seçimi ve Tesis Kurma Raporu
8- Vergi levhası,
9- Karayolları trafik güvenliği açısından izin belgesi,(Karayolları Şube Müd.veya ilgili beleyeden)
10- Oda silcil kayıt belgesi.

 

10 gün

2

Deneme İzni

Projesine uygun olarak inşa edilmiş 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, İnceleme Kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre İnceleme Kurulunun kararıyla bu süre 2 yıla kadar uzatılabilir.
Deneme izni bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için istenilen belgelerin tesliminde
1 gün

3

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,
2- Ölüm Belgesi,

3 saat

4

Hayvansal Ürün Denetimi

1-Belediye ekiplerinin rutin kontrolleri dışında hayvansal ürün satan kasap,market v.b. yerlerin incelenmesi isteniyorsa yerin adresi ve isteklinin ad soyadı ve adresinin yazılı olduğu dilekçe
2-Ad-soyad ve denetlenmesi istenilen yerin adresini veren telefon ihbarı

Anında

5

Menşe
Şahadetnamesi
Düzenlenmesi

1-Sığır cinsi hayvan pasaportu

5 dakika

6

Okul Taşıtı
Servis İzin
Belgesi

  1. Aracın Ruhsat Fotokopileri
  2. Aracın Sigorta (Trafik/Koltuk) Fotokopileri
  3.  Şoförün Ehliyet Fotokopisi
  4. Şoförün Sabıka Kaydı
  5. Taşımalı Eğitimde Çalıştığına Dair Belge
  6. Dilekçe

 

20 dakika

     7

ARAÇ DEVİR
İŞLEMLERİ İÇİN
(TİCARİ  PLAKALAR 
M ve T)

1- Noter Satış Sözleşmesi.
2- Devir alan ve satan kişilere ait nüfus cüzdan fotokopileri.
3- Araç ruhsat fotokopisi.
4- Dilekçe

 

 30 dakika

8

TİCARİ TAKSİ
ÇALIŞMA
RUHSAT İÇİN

1- Nüfus cüzdan fotokopisi.
2- Nüfus kayıt örneği.
3- Şoförler Odasından kayıt belgesi.
4- Adli Sicil kaydı.
5- Vergi kaydı.
6- Motorlu araç tescil belgesi.
7- Sürücü belgesi.
8- Karayolları Trafik Kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi.
9- Belediyemizden borcu yoktur belgesi ve sicil numarası.

30 dakika

9

ÖLÇÜ ve
TARTILAR İÇİN

1-  Her yılın Haziran-Temmuz aylarında damgalanacak olan ölçü ve tartı aletleri  için, Terazi Beyannameleri  Belediyemizden  alınarak doldurulması.
 

10 dakikaBaşvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:  

İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Hüseyin YILMAZ   İsim : Metin ÇETİN
Ünvan : Yazı İşl.Müd.   Ünvan : Belediye Başkanı
Adres : Kumluca Belediyesi   Adres :

Kumluca  Belediyesi

Tel : 446 60 32   Tel : 446 60 32
Faks : 446 65 01   Faks : 446 65 01
E-Posta :     E-Posta : kumluca_belediyesi@hotmail.com